Základní škola

Přihlášky do přípravné třídy

Vzhledem k mimořádně situaci a posunutí termínů vyšetření prodlužujeme termín pro odevzdání přihlášek do přípravné třídy (včetně doporučujícího stanoviska školského poradenského zařízení) do doby naplnění přípravné třídy, nejpozději však do 30. 6. 2020.

Přijímání dětí do přípravné třídy

Do přípravné třídy jsou přijímány děti v souladu s § 47 odst. 2 školského zákona na žádost zákonného zástupce. O zařazení do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce a písemného doporučení školského poradenského zařízení.

Podmínky pro zařazení dítěte do přípravné třídy:

  • dítěti byl povolen odklad školní docházky
  • zařazení dítěte do přípravné třídy vyrovná jeho vývoj (konstatování tohoto předpokladu musí být součástí písemného doporučení školského poradenského zařízení, na jehož základě ředitel školy o zařazení dítěte do přípravné třídy rozhoduje, může být i součástí žádosti odklad povinné školní docházky).
  • v případě většího počtu žádostí bude ředitel školy rozhodovat na základě daných kritérií.

Kritéria pro přijetí dítěte do přípravné třídy:

  • dítě má povolen odklad školní docházky
  • dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, patří do spádového oblasti Základní školy a mateřské školy Chodov, Praha 4, Květnového vítězství 57
  • dítě s místem trv. pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, na území MČ Praha 11
  • dítě má v dané škole sourozence