Základní škola


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace pro naši školu na projekt s názvem ZŠ a MŠ Chodov Šablony I, s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_023/0004737. Dotace je čerpána od 1. 2. 2017 pro mateřskou školu na plat školního asistenta, vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ v oblasti čtenářská a matematická pregramotnost, inkluze, prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ a sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv. Pro základní školu je dotace čerpána na plat školního asistenta, školního speciálního pedagoga, školního psychologa, vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ v oblasti inkluze a matematické gramotnosti, vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi a na aktivity nové metody ve výuce v oblasti matematická gramotnost a vzájemná spolupráce pedagogů v oblasti inkluze. Cílem dotace je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Základní škola a mateřská škola Chodov, Praha 4, Květnového vítězství 57

 • 7. května
 • Bartůňkova
 • Dobrovolského
 • Dunovského
 • Hejplíkova
 • K Dubu
 • K Remízku
 • Ke Stáčírně od ulice Stýblova k Litochlebskému nám.
 • Ke Svatému Izidoru
 • Klecandova
 • Květnového vítězství od ulice Türkova k ulici Ke Stáčírně
 • Lažanského
 • Malebná
 • Medkova
 • Mokrá od ulice Květ. vítězství k ulici Dunovského
 • Nedbalova
 • Nad Lomy
 • Na Sádce
 • Pod Vodojemem
 • Saudkova
 • Skřivanova
 • Starochodovská
 • Šperlova
 • Švabinského
 • Švecova
 • U Kolonie
 • U Nové dálnice
 • U Stojanu
 • V Benátkách
 • V Lomech
 • V Opatově
 • V Průčelí
 • Valentova
 • Volkovova
 • Vycpálkova
 • Zakouřilova

Spádová oblast se týká pouze základní školy nikoliv mateřské školy.