Základní škola


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace pro naši školu na projekt s názvem ZŠ a MŠ Chodov Šablony I, s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_023/0004737. Dotace je čerpána od 1. 2. 2017 pro mateřskou školu na plat školního asistenta, vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ v oblasti čtenářská a matematická pregramotnost, inkluze, prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ a sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv. Pro základní školu je dotace čerpána na plat školního asistenta, školního speciálního pedagoga, školního psychologa, vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ v oblasti inkluze a matematické gramotnosti, vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi a na aktivity nové metody ve výuce v oblasti matematická gramotnost a vzájemná spolupráce pedagogů v oblasti inkluze. Cílem dotace je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Organizace školního roku 2018/19

Zahájení školního roku: pondělí 3. 9. 2018
Ukončení 1. pololetí: čtvrtek 31. 1. 2019
Ukončení 2. pololetí: pátek 28. 6. 2019

Zápis do 1. tříd

9. 4. 2019 od 15 do 18 hodin

10.4. 2019 od 15 do 17 hodin

náhradní termín zápisu - po telefonické domluvě u zástupkyně ředitele (222 365 075)

Prázdniny

Podzimní: pondělí 29. 10. 2018 a úterý 30. 10. 2018
Vánoční: sobota 22. 12. 2018 – středa 2. 1. 2019, výuka začne ve čtvrtek 3. 1. 2019
Pololetní: pátek 1. 2. 2019
Jarní: pondělí 11. 2. – neděle 17. 2. 2019
Velikonoční: čtvrtek 18. 4. 2019
Hlavní: sobota 29.6. – neděle 1. 9. 2019, výuka začne v pondělí 2. 9. 2019

 

Třídní schůzky + kolegium vždy před schůzkami od 17 hodin v ŠJ

úterý 25. 9. 2018 od 17 hodin - úvodní třídní schůzky, kolegium předcházet nebude

7.11.2018 - středa
9.1.2019 - středa
10.4.2019 - středa
5.6.2019 - středa
 

Pedagogické rady ZŠ  a  MŠ (od 17.30)

7.11.2018 - středa
28.1.2019 - pondělí
10.4.2019 - středa
24.6.2019 - pondělí

Provozní porady ZŠ

25. 9. 2018 od 14.30 - provozní porada před TS

vždy první středu v měsíci od 3.10. mimo listopadu a dubna

Provozní porady v MŠ

vždy 1. pátek v měsíci od 13 do 13.30

Provozní porady vedení

úterý 14-14.45

(ŘŠ, ZŘŠ, vedoucí učitelka MŠ, vedoucí vychovatelka ŠD, hospodářka ŠJ, hospodářka školy)

Rada školy

4.10.2018 - čtvrtek

23.5.2019 - čtvrtek

Školy v přírodě, ozdravné pobyty

v období 8.6.  až 23.6.2019

Škola Nanečisto        

středy od 15.30

17.10. , 14.11., 12.12., 16.1., 6.2., 20.3., 17.4., 22.5.

Ples školy

8. 3. 2019 od 19.30 v KCMT

Předzápisové testování v součinnosti s Centrem nadání - 26.1.2019   09:00 - 17:00.