Základní škola


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace pro naši školu na projekt s názvem ZŠ a MŠ Chodov Šablony I, s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_023/0004737. Dotace je čerpána od 1. 2. 2017 pro mateřskou školu na plat školního asistenta, vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ v oblasti čtenářská a matematická pregramotnost, inkluze, prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ a sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv. Pro základní školu je dotace čerpána na plat školního asistenta, školního speciálního pedagoga, školního psychologa, vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ v oblasti inkluze a matematické gramotnosti, vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi a na aktivity nové metody ve výuce v oblasti matematická gramotnost a vzájemná spolupráce pedagogů v oblasti inkluze. Cílem dotace je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Organizace školního roku 2017/18

Zahájení školního roku: pondělí 4. 9. 2017
Ukončení 1. pololetí: středa 31. 1. 2018
Ukončení 2. pololetí: pátek 29. 6. 2018

Volné dny vyhlášené ředitelem školy: 12. 1. 2018, 30. 4. 2018, 7. 5. 2018

Prázdniny

Podzimní: čtvrtek 26. 10. 2017 a pátek 27. 10. 2017
Vánoční: sobota 23. 12. 2017 – úterý 2. 1. 2018, výuka začne ve středu 3. 1. 2018
Pololetní: pátek 2. 2. 2018
Jarní: pondělí 5. 2. – neděle 11. 2. 2018
Velikonoční: čtvrtek 29. 3. 2018
Hlavní: pondělí 2. 7. – pátek 31. 8. 2018, výuka začne v pondělí 3. 9. 2018

Provozní porady

  1. 10. 2017, 6. 11. 2017, 4. 12. 2017 
  2. 1. 2018 12. 2. 2018, 5. 3. 2018, 9. 4. 2018, 14. 5. 2018, 11. 6. 2018

Pedagogické rady

  1. 11.2017 (spolu s provozní), 29. 1. 2018, 9. 4. 2018 (spolu s provozní), 25. 6. 2018

Provozní porady v MŠ – 1. úterý v měsíci od 17.30, ve čtvrtletí a pololetí spojeno s ped. radou

Provozní porady v ŠD – 1. středa v měsíci od 18.00

Porady vedení každou středu od 14.00

Porady výchovného týmu – podle potřeby 1x až 2x za čtvrtletí

Třídní schůzky 6. 11. 2017, 8. 1. 2018, 9. 4. 2018, 11. 6. 2018 – kolegium vždy před schůzkami od 17 hodin v ŠJ

Rada školy 2. 11. 2017, 12. 4. 2018

Konzultační hodiny – budou zveřejněny na webových stránkách

Zimní ozdravný pobyt 1. stupeň + LVVZ 7. ročníky 20. 1. – 27. 1. 2018

Školy v přírodě, ozdravné pobyty 28. 5. – 8. 6. 2018 (termín byl určen a dán učitelům už loni)

Škola Nanečisto              2017                                                     2018

                                      11. 10.                                                   17. 1.

                                      15. 11.                                                   14. 2.

                                      13. 12.                                                   14. 3.

                                                                                                   18. 4.

                                                                                                   23. 5.

 

Zápis MŠ  období 2. 5. – 16. 5. konkrétní dny budou upřesněny, den otevřených dveří v MŠ 24. 4. 2018

Zápis do 1. třídy  1. termín 4. 4. 2018, 2. termín 5. 4. 2018

Pravidelné akce:

Adventní zpívání a vánoční jarmark MŠ – v prosinci, bude upřesněno

Adventní zpívání a jarmark ZŠ a ŠD 12. 12. 2017 od 17 hodin.

Vánoční dílny v ŠD  11. – 15. 12. 2017

Velikonoční dílny v ŠD  19. – 23. 3. 2018

Školní ples 23. 3. 2018

Noc s Andersenem – přelom března a dubna 2018

Rozloučení s předškoláky – v době od 18.6. – 21. 6.

Zahradní slavnost pravděpodobně 26. 6.

Slavnostní vyřazení 9. tříd – 28. 6. Chodovská tvrz – pravděpodobně od 17 hodin