Základní škola


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace pro naši školu na projekt s názvem ZŠ a MŠ Chodov Šablony I, s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_023/0004737. Dotace je čerpána od 1. 2. 2017 pro mateřskou školu na plat školního asistenta, vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ v oblasti čtenářská a matematická pregramotnost, inkluze, prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ a sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv. Pro základní školu je dotace čerpána na plat školního asistenta, školního speciálního pedagoga, školního psychologa, vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ v oblasti inkluze a matematické gramotnosti, vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi a na aktivity nové metody ve výuce v oblasti matematická gramotnost a vzájemná spolupráce pedagogů v oblasti inkluze. Cílem dotace je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.


 

Třídnictví a umístění tříd v roce 2016/17
1. A Mgr. Petra Štěrbová přízemí hlavní budovy
1. B Mgr. Šárka Kačerová přízemí hlavní budovy
2. A Mgr. Eva Chramostová přízemí hlavní budovy
2. B Mgr. Miroslava Srbová 1. patro hlavní budovy
3. A Mgr. Petra Malcová 1. patro hlavní budovy 3. B Mgr. Jana Tůmová budova MŠ 3. C PaedDr. Naďa Zuntová budova MŠ 4. A Mgr. Dagmar Marvanová 2. patro hlavní budovy 4. B Mgr. Hana Ježková 1. patro hlavní budovy 5. A Mgr. Michaela Lažanová 1. patro hlavní budovy 5. B Mgr. Petra Henderson 1. patro hlavní budovy

6. A Radka Hrubá 2. patro hlavní budovy
6. B Ing. Martina Ratajová 2. patro hlavní budovy 7. A MUDr. Jindra Cimová podkroví hlavní budovy 7. B Mgr. Václav Rác 2. patro hlavní budovy 8. A Mgr. Blažena Musilová podkroví hlavní budovy 8. B Mgr. Jana Veselá 2. patro hlavní budovy 9. A Mgr. Petra Bernatová 2. patro hlavní budovy 9. B RNDr. Jiřina Květová 2. patro hlavní budovy