Základní škola


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace pro naši školu na projekt s názvem ZŠ a MŠ Chodov Šablony I, s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_023/0004737. Dotace je čerpána od 1. 2. 2017 pro mateřskou školu na plat školního asistenta, vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ v oblasti čtenářská a matematická pregramotnost, inkluze, prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ a sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv. Pro základní školu je dotace čerpána na plat školního asistenta, školního speciálního pedagoga, školního psychologa, vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ v oblasti inkluze a matematické gramotnosti, vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi a na aktivity nové metody ve výuce v oblasti matematická gramotnost a vzájemná spolupráce pedagogů v oblasti inkluze. Cílem dotace je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Třídnictví a umístění tříd v roce 2018/19

1.A Eva Chramostová přízemí budovy MŠ
1.B Miroslava Srbová přízemí budovy MŠ
1.C Dagmar Marvanová přízemí hlavní budovy
2.A Petra Štěrbová podkroví hlavní budovy
2.B Naďa Zuntová podkroví hlavní budovy
2.C Jiřina Poláková přízemí hlavní budovy
3.A Lenka Zábranská 1. patro hlavní budovy
3.B Šárka Kačerová přízemí hlavní budovy
4.A Amálie Sinkulová 1. patro hlavní budovy
4.B Lenka Felgrová 1. patro hlavní budovy
5.A Petra Lehmannová 1. patro hlavní budovy
5.B Linda Veselá 1. patro hlavní budovy
5.C Věra Nováčková podkroví hlavní budovy

6.A Jiřina Květová 2. patro hlavní budovy
6.B Zuzana Drahotská 2. patro hlavní budovy
7.A Petra Bernatová 2. patro hlavní budovy
7.B Mária Mésarošová 2. patro hlavní budovy
8.A Radka Hrubá 2. patro hlavní budovy
8.B Martina Ratajová 2. patro hlavní budovy
9.A Jindra Cimová 2. patro hlavní budovy