Základní škola


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace pro naši školu na projekt s názvem ZŠ a MŠ Chodov Šablony I, s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_023/0004737. Dotace je čerpána od 1. 2. 2017 pro mateřskou školu na plat školního asistenta, vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ v oblasti čtenářská a matematická pregramotnost, inkluze, prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ a sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv. Pro základní školu je dotace čerpána na plat školního asistenta, školního speciálního pedagoga, školního psychologa, vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ v oblasti inkluze a matematické gramotnosti, vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi a na aktivity nové metody ve výuce v oblasti matematická gramotnost a vzájemná spolupráce pedagogů v oblasti inkluze. Cílem dotace je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Dne 23. 3. 2018 proběhl v prostorách Komunitního centra Matky Terezy tradiční ples ZŠ a MŠ Chodov. Výherci hlavní ceny „Putovního jelena“ gratulujeme. Zde se můžete podívat na výběr fotografií.

Jako tradičně tak i v letošním roce se na naší škole konala Noc s Andersenem, které se zúčastnil, kromě prvních tříd, celý první stupeň základní školy. Naši nejmenší se tentokrát seznamovali s literaturou od Josefa Čapka, starší žáci pak poznávali díla z Řeckých bájí a pověstí a dílo Jaroslava Foglara. Na ochutnávku z Noci s Andersenem se můžete podívat ve fotoalbu.

 

28.3.2018 se děvčata ze 3.A zúčastnila anglické soutěže Come and Show. Barbora Belošovicová recitovala Great big snowman; Silvie Dušková, Stella Hinnerová a Marie Strnadová předvedly hranou scénku The shopping fever. Děvčata obsadila krásná místa a byla oceněna diplomy a anglickými knížkami.

Fotky zde

Žáci osmého ročníku si pod vedením Mgr. Jany Hanákové připravili pro své nejmenší spolužáky z mateřské školy projekt nazvaný “Pojďte s námi do pohádky“. Tříčlenné skupiny žáků z osmého ročníku vytvořily divadelní scénář a loutky k vybrané pohádce, kterou pak s žáky mateřské školy secvičily.  Jak projekt dopadl, se můžete podívat ve fotoalbu.

Tým žáků sedmých tříd zvítězil v  soutěži, pořádané na ZŠ Mikulova. Soutěžní úkoly se nezaměřovaly jen na znalost angličtiny, ale i na přehled o anglicky mluvících zemích.

Každoroční přehlídka mladých recitátorů proběhla v úterý 6. března 2018 v žákovské knihovně. Paní učitelka Poláková přivítala všechny mladé umělce i jejich doprovod, na začátku všichni společně zahnali trému a přehlídka mohla být zahájena.

Nejprve se představili recitátoři ze druhých a třetích tříd, následovala vystoupení prvňáčků a hlavní část programu uzavřeli čtvrťáci. Porota měla těžký úkol vybrat mezi druháky a třeťáky dva zástupce, kteří budou naši školu reprezentovat v obvodní přehlídce, stejný počet byl i postupujících ze čtvrtých tříd. Pouze prvňáčci se účastní jen školního kola, ale jejich pěkná vystoupení jsou příslibem, že i v budoucích letech budeme mít z čeho vybírat.

V době, kdy probíhala porada poroty, recitátoři i jejich maminky, tatínkové, babičky a dědečkové se mohli občerstvit – za zajištění pohoštění děkujeme 3.B (dětem, maminkám i paním učitelkám).

Každý z 24 recitátorů dostal v závěru pamětní list a velkou pochvalu za krásné vystoupení. Děkujeme všem učitelkám a také rodičům, kteří děti připravovali a hlavně paní učitelce Polákové za to, že vše perfektně připravila a zorganizovala.

Fotky zde