Základní škola


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace pro naši školu na projekt s názvem ZŠ a MŠ Chodov Šablony I, s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_023/0004737. Dotace je čerpána od 1. 2. 2017 pro mateřskou školu na plat školního asistenta, vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ v oblasti čtenářská a matematická pregramotnost, inkluze, prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ a sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv. Pro základní školu je dotace čerpána na plat školního asistenta, školního speciálního pedagoga, školního psychologa, vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ v oblasti inkluze a matematické gramotnosti, vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi a na aktivity nové metody ve výuce v oblasti matematická gramotnost a vzájemná spolupráce pedagogů v oblasti inkluze. Cílem dotace je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Oba autobusy sice musely cestou nasadit sněhové řetězy, ale krátce po 12. dojely v pohodě až k hotelu.  Nastalo vykládání, potom ubytovávání a odpoledne samozřejmě na sníh. 

Třída 5. A se opět zapojila do soutěže projektu Rozsviťme ČR, kterou pořádá Nadační fond Impuls. Dva naši žáci byli v této soutěži úspěšní. Eliška získala 2. místo v internetovém hlasování (kategorie ZŠ I), Honzík cenu poroty (kategorie ZŠ I).

Na naší škole od října letošního roku pracuje nový šachový kroužek pro prvňáčky. Podnět ke vzniku tohoto kroužku přinesl dlouholetý úspěšný trenér šachu dětí  Ing. Pavel Benčo z Modré pyramidy. Ta také školu vybavila šachovnicemi, soupravami figurek, pracovními cvičebnicemi pro žáky a pěkně zpracovanými metodikami pro učitele. V kroužku se již děti naučily orientaci na šachovnici, zvládají tahy jednotlivých figurek a také pochopily podstatu hry. A tak s velkým nadšením přijaly 12. prosince 2018 pozvání pana Benča na vánoční turnaj pro prvňáčky v budově Modré pyramidy.  Kromě dvaceti dětí z naší školy se ho zúčastnili ještě žáci ze ZŠ Odolena Voda. Boj probíhal v pěti kolech a všichni hráli s velkým nasazením. V závěru počítač vyhodnotil pořadí hráčů a byli vyhlášeni tři nejlepší chlapci a tři nejlepší dívky. Odměněni byli ale všichni. Každý si odnášel maňáska sovy,  symbolu chytrosti a moudrosti, a mnoho dalších dárečků. Již cestou domů si všichni plánovali, jak budou více trénovat, aby na dalším přislíbeném turnaji na konci školního roku byli ještě úspěšnější. A i když všichni nemohou být první, určitě každý mnoho získá. Naučí se základům zajímavé strategické hry, při které bude přemýšlet, vyhodnocovat, předvídat i  reagovat na tahy soupeře.

Fotky z turnaje

Ukázka umění žákyň naší školy z oddílu krasojízdy dne 19.12. na naší škole. 

Fotky z vánočního zpívání

Dne 23. 3. 2018 proběhl v prostorách Komunitního centra Matky Terezy tradiční ples ZŠ a MŠ Chodov. Výherci hlavní ceny „Putovního jelena“ gratulujeme. Zde se můžete podívat na výběr fotografií.