Základní škola


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace pro naši školu na projekt s názvem ZŠ a MŠ Chodov Šablony I, s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_023/0004737. Dotace je čerpána od 1. 2. 2017 pro mateřskou školu na plat školního asistenta, vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ v oblasti čtenářská a matematická pregramotnost, inkluze, prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ a sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv. Pro základní školu je dotace čerpána na plat školního asistenta, školního speciálního pedagoga, školního psychologa, vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ v oblasti inkluze a matematické gramotnosti, vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi a na aktivity nové metody ve výuce v oblasti matematická gramotnost a vzájemná spolupráce pedagogů v oblasti inkluze. Cílem dotace je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Máme spoustu talentovaných hereček!

Holky ze 4.B Bára Marešová, Eliška Valová, Káťa Kalendová, Adélka Krbcová a Klárka Hajdu se zúčastnily recitační soutěže Come And Show, kterou pořádá ZŠ Dolní Chabry.

Soutěžící předvedli, jak zvládají zazpívat, zarecitovat nebo vymyslet, nacvičit a zahrát scénku v angličtině. Právě v poslední kategorii získaly naše holky dělené 3. místo, když všechny pobavily návštěvou v trošku praštěné pizzerii California.

Pizzeria California otevře i pro vás na Zahradní slavnosti v červnu! Přijďte se podívat.

(B.Musilová)