Základní škola


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace pro naši školu na projekt s názvem ZŠ a MŠ Chodov Šablony I, s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_023/0004737. Dotace je čerpána od 1. 2. 2017 pro mateřskou školu na plat školního asistenta, vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ v oblasti čtenářská a matematická pregramotnost, inkluze, prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ a sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv. Pro základní školu je dotace čerpána na plat školního asistenta, školního speciálního pedagoga, školního psychologa, vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ v oblasti inkluze a matematické gramotnosti, vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi a na aktivity nové metody ve výuce v oblasti matematická gramotnost a vzájemná spolupráce pedagogů v oblasti inkluze. Cílem dotace je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Logickou olympiádu pořádá Mensa ČR. Základního kola se zúčastnilo 61 284 dětí z celé republiky. Z naší školy z 82 soutěžících žáků postoupilo do krajského kola 6 dětí.  Zde jsme zaznamenali velký úspěch. Sami Bouzid (5. A)  postupuje do celostátního kola z prvního místa a Vítek Zátka (5. A) z osmého místa. Finále se bude konat 27. 11. 2017 v Míčovně Pražského hradu. Budeme mu držet palce.

Velmi úspěšní byli i další soutěžící: Anežka Platilová (5. B) se umístila na desátém místě, Lucie Teuberová (5. A) na jedenáctém a Miloš Routa (4. A) na šestnáctém místě. Všem blahopřejeme.