Základní škola


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace pro naši školu na projekt s názvem ZŠ a MŠ Chodov Šablony I, s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_023/0004737. Dotace je čerpána od 1. 2. 2017 pro mateřskou školu na plat školního asistenta, vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ v oblasti čtenářská a matematická pregramotnost, inkluze, prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ a sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv. Pro základní školu je dotace čerpána na plat školního asistenta, školního speciálního pedagoga, školního psychologa, vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ v oblasti inkluze a matematické gramotnosti, vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi a na aktivity nové metody ve výuce v oblasti matematická gramotnost a vzájemná spolupráce pedagogů v oblasti inkluze. Cílem dotace je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Mikulášská nadílka se nevyhnula ani žákům ZŠ a MŠ Chodov. Ve středu 6. 12. se do nejnižších ročníků (1. - 3. třída) školy a všech tříd mateřské školy přišel podívat Mikuláš a přinesl žákům drobné dárky. Velmi děkujeme devátým ročníkům za organizaci. Fotky zde.

Dne 19. 9. 2017 se v prostorách G. A. P. education, střední škola s.r.o. konala výtvarná soutěž, na kterou byli pozváni žáci devátých ročníků z Prahy 4. Na třetím místě se umístila Nikola Vosátková žákyně devátého ročníku.

Účastníci prokazovali kresebnou zdatnost při plnění první části soutěže, čímž byla kresba zátiší uhlem či tužkou. V druhé části dokazovali nejen kresebné schopnosti, ale také míru své představivosti prostřednictvím kresby komixu. Práce žáků hodnotila odborná porota složená z pedagogických zástupců škol a akademických malířů střední školy G. A. P. education.

Na fotografie ze soutěže se můžete podívat na http://www.gape.cz/fotogalerie/ze_zivota_skoly/295_Soutez_pro_zaky_ZS/str_1/.

Další foto zde

Dnes jsme byli na atletickém čtyřboji v ZŠ Donovalská. 
Družstvo druhých a čtvrtých tříd skončilo na 8. a 7. místě a družstvo třetích tříd skončilo na krásném 3. místěCelkem se zúčastnilo 9 škol. Děkujeme všem zúčastněným.

V úterý 4. a ve středu 5. dubna se uskutečnil dlouho očekávaný zápis do 1. ročníků. Budoucí prvňáčci přišli s rodiči do školy, kde je očekávaly zajímavé úkoly pod vedením paní učitelek a vychovatelek.

Většina předškoláků se zhostila plnění úkolů s radostí a děti téměř všechny úkoly splnily na výbornou. Zápisem prošlo celkem 90 žáků, v příštím školním roce předpokládáme otevření tří prvních tříd.

Výsledky zápisu do 1.tříd (4. a 5.4.2017)

Č.j.: 22/ZŠ/2017                                                             Datum: 10.4.2017

Oznámení o přijetí k základnímu vzdělávání

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění a na základě žádosti rodičů rozhodl ředitel školy o přijetí k základnímu vzdělávání do Základní školy a mateřské školy Chodov, Praha 4, Květnového vítězství 57 takto:

K 1.9.2017 jsou přijati žáci evidovaní pod těmito registračními čísly přidělenými u zápisu:

 

> > Seznam přijatých žáků od 4.9.2017 < <

6.12.2016 proběhla interaktivní hodina anglického jazyka ve třídě 3.A, kdy žáci předělali třídu na obchůdky a navzájem mezi sebou obchodovali v anglickém jazyce a platili librami. Pro velký úspěch této hodiny vznikly tyto fotky a čeká nás ještě nejedno obchodování :)

V pondělí 21. listopadu vyrazilo 38 žáků naší školy na vědecké bádání do centra Chaloupky u Kněžic na Vysočině. Přivítali nás velmi milí lidé. Hned po obědě žáky čekal první program. Hledali v blízké přírodě pobytová znamení zvěře a následně podle klíčů určovali, které druhy živočichů v okolí žijí.

Před večeří se zabývali meteorologií. Důležité bylo seznámení se všemi souvisejícími pojmy, ale i s místní meteorologickou stanicí, kam děti v pravidelných intervalech chodily zapisovat údaje o teplotě, větru a vlhkosti po celou dobu pobytu. Na konci týdne je pak zpracovaly a vyhodnotily. Večer byl věnován fotoprohlídce Chaloupek. Tato velmi zábavná hra dětem pomohla prozkoumat celý objekt a dovolila nahlédnout i do zajímavých zákoutí, třeba na půdu. Každé ráno si mohli dobrovolníci přivstat a jít krmit místní hospodářská zvířata. Zájem byl veliký. Úterní den byl ve znamení lesa, to zahrnovalo sběr vzorků dřevin - větví s pupeny, listů, mechů a lišejníků. Badatelé mohli vidět desítky druhů mechů a lišejníků na jednom místě. Přinesené vzorky se musely následně podrobit zkoumání. Mnohé zdobí výstavu ve škole dodnes. Za odměnu bylo večer promítání jako v kině. Máchat se v rybníku, vytahovat z něj různě velké breberky a sbírat vzorky na odpolední mikroskopování bylo náplní středečního dopoledne. Zkoumání nalovených breberek mělo ohromný úspěch. Aby naši malí vědci si také chvíli oddychli, měli odpoledne čas na několik zajímavých her.

Ve čtvrtek začalo opravdové bádání. Děti se rozdělily do několika skupin, každá skupina si zvolila vlastní téma výzkumu, členové si položili alespoň 3 otázky, na které neznají odpověď, ale chtěli by ji znát. Shromáždili si pomůcky, vytvořili tabulky pro zápis a vydali se do terénu pro vzorky, které následně podrobovali detailnímu zkoumání. Z výsledků pak skupině po dlouhém úsilí vznikla prezentace. Aby toho nebylo málo, čekala na děti ještě noční hra. Najít v absolutní tmě několik malých světýlek se zprvu zdálo jako těžký úkol, ale děti si poradily bravurně, tma netma. V pátek je krom balení čekalo prezentování vlastního badatelského tématu. Výsledky byly úžasné. Každá skupina předvedla skvělý výkon. Po obědě je čekal odjezd, ale na Chaloupky budou všichni ještě dlouho vzpomínat.

Fotky z akce