Základní škola


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace pro naši školu na projekt s názvem ZŠ a MŠ Chodov Šablony I, s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_023/0004737. Dotace je čerpána od 1. 2. 2017 pro mateřskou školu na plat školního asistenta, vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ v oblasti čtenářská a matematická pregramotnost, inkluze, prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ a sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv. Pro základní školu je dotace čerpána na plat školního asistenta, školního speciálního pedagoga, školního psychologa, vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ v oblasti inkluze a matematické gramotnosti, vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi a na aktivity nové metody ve výuce v oblasti matematická gramotnost a vzájemná spolupráce pedagogů v oblasti inkluze. Cílem dotace je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Každoroční přehlídka mladých recitátorů proběhla v úterý 6. března 2018 v žákovské knihovně. Paní učitelka Poláková přivítala všechny mladé umělce i jejich doprovod, na začátku všichni společně zahnali trému a přehlídka mohla být zahájena.

Nejprve se představili recitátoři ze druhých a třetích tříd, následovala vystoupení prvňáčků a hlavní část programu uzavřeli čtvrťáci. Porota měla těžký úkol vybrat mezi druháky a třeťáky dva zástupce, kteří budou naši školu reprezentovat v obvodní přehlídce, stejný počet byl i postupujících ze čtvrtých tříd. Pouze prvňáčci se účastní jen školního kola, ale jejich pěkná vystoupení jsou příslibem, že i v budoucích letech budeme mít z čeho vybírat.

V době, kdy probíhala porada poroty, recitátoři i jejich maminky, tatínkové, babičky a dědečkové se mohli občerstvit – za zajištění pohoštění děkujeme 3.B (dětem, maminkám i paním učitelkám).

Každý z 24 recitátorů dostal v závěru pamětní list a velkou pochvalu za krásné vystoupení. Děkujeme všem učitelkám a také rodičům, kteří děti připravovali a hlavně paní učitelce Polákové za to, že vše perfektně připravila a zorganizovala.

Fotky zde

Mikulášská nadílka se nevyhnula ani žákům ZŠ a MŠ Chodov. Ve středu 6. 12. se do nejnižších ročníků (1. - 3. třída) školy a všech tříd mateřské školy přišel podívat Mikuláš a přinesl žákům drobné dárky. Velmi děkujeme devátým ročníkům za organizaci. Fotky zde.

Žáci 4.A byli oceněni v soutěži Rozsviťme ČR, kde vyhráli 1. místo ve fotografické soutěži. Do projektu Rozsviťme ČR se 4.A zapojila už v počátku - na konci školního roku si každý zasadil slunečnici. Přes prázdniny se děti o rostlinky staraly a v září se s výpěstky společně vyfotily. Ceny v podobě vstupenek do ZOO, pexes, záložek, pohlednic a balónků byly předány přímo ve škole Nadačním fondem IMPULS.

Projektem žáci podpořili pacienty s roztroušenou sklerózou. 

10. ročník soutěže Bobřík informatiky se uskutečnil ve dnech 6. - 15. 11. 2017. Zúčastnilo se 74518 soutěžících z celé ČR. 

V kategorii MINI (4.-5. třída) soutěžilo z naší školy 136 žáků, z toho úspěšných řešitelů bylo 51, plný počet bodů získalo 6 dětí -  Filip Fiala 4.A, Filip Smíšek 4.A, Patrik Holba 4.A, Vít Jaroš 4.A, Julie Kenická 4.A, Viola Humlová 5.A

V kategorii BENJAMIN (6.-7. třída) soutěžilo z naší školy 87 žáků. Úspěšných řešitelů bylo 20, nejlépe se umístil Petr Ziegner 7.B. 

V kategorii KADET (8.-9. třída) soutěžilo z naší školy 37 žáků. Úspěšných řešitelů bylo 13, nejlépe se umístila Anna Málová 8.A. 

Dne 29. 11. žákyně osmých tříd navštívily výstavu „Od antiky po baroko“ ve Šternberském paláci. Interaktivní a hravou formou žákyně zkoumaly první část výstavy zabývající se vývojem především na území Itálie. Nejvíce je zaujal portrét Eleonory z Toleda od Agnola Bronzina, u které se zamýšlely, jak by mohla vypadat dnes. Velmi je pobavil obraz Zrazené nevěsty, která vypadá jako muž a teče jí z nosu „nudle“. Na fotografie z galerijní edukace, kterou vytvořila Mgr. Z. Böhmová, se můžete podívat ve fotoalbu.

Dne 15. 11. 2017 se uskutečnila „Matematická dílna pro rodiče: Cíle Hejného metody I“. Semináře pro rodiče se zúčastnily více než dva tucty rodičů. Společně jsme prodiskutovali konstruktivistický přístup k výuce matematiky a metodu prof. Hejného. Podrobněji jsme probrali koncept prostředí Krokování a jeho klady a zápory (učebnice Fraus). Dále jsme nastínili průběh poznávání rovnic (i soustav rovnic) v rámci takto zpracovaných učebních materiálů.

Doufám, že se mi povedlo rodičům přiblížit klady výuky matematiky v konstruktivistickém duchu (dle Hejného metody) a ukázat některé z principů takto pojatého vyučování.

Budu se na Vás těšit při dalším semináři „Matematická dílna pro rodiče: Cíle Hejného metody II“, který je prozatím plánován na leden.

Mgr. Zuzana Böhmová