Zákonní zástupci dětí a žáků naší školy mohou požádat o poskytnutí podpory na předepsaném formuláři.

Žádosti je nutné podat do 20. dne měsíce předcházejícího splatnosti příspěvku. Vyplněnou žádost vlastnoručně podepsanou předejte třídní učitelce. V případě žádosti o příspěvek na ozdravný pobyt do kolonky zdůvodnění žádosti napište, na co žádáte, cenu poukazu a zdůvodnění, proč potřebujete podpořit.

Podrobný popis zde

Formulář 1 (prominutí úplaty)

Formulář 2 (fond solidarity)