launchŠkola online lockadministrace visibility /  / Družina / Jídelna
Základní škola
ZŠ a MŠ Chodov — Škola

Přípravná třída

Přijímání dětí do přípravné třídy

Do přípravné třídy jsou přijímány děti v souladu s § 47 odst. 2 školského zákona na žádost zákonného zástupce. O zařazení do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce a písemného doporučení školského poradenského zařízení.

Podmínky pro zařazení dítěte do přípravné třídy:

 • dítěti byl povolen odklad školní docházky nebo v případě předškoláka má doporučení školského poradenského pracoviště pro zařazení do přípravné třídy v posledním roce předškolního vzdělávání
 • zařazení dítěte do přípravné třídy vyrovná jeho vývoj (konstatování tohoto předpokladu musí být součástí písemného doporučení školského poradenského zařízení, na jehož základě ředitel školy o zařazení dítěte do přípravné třídy rozhoduje, může být i součástí doporučení k žádosti o odklad povinné školní docházky, pokud ji podáváte na ZŠ a MŠ Chodov).
 • v případě většího počtu žádostí bude ředitel školy rozhodovat na základě předem daných kritérií.

Kritéria pro přijetí dítěte do přípravné třídy:

 • dítě má povolen odklad školní docházky, resp. jde o předškoláka s doporučením školského poradenského pracoviště pro zařazení do přípravné třídy
 • dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, které patří do spádové oblasti Základní školy a mateřské školy Chodov, Praha 4, Květnového vítězství 57
 • dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, na území Prahy 11, které již dochází do mateřské školy, která je součástí Základní školy a mateřské školy Chodov, Praha 4, Květnového vítězství 57
 • dítě s místem trv. pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, na území MČ Praha 11
 • dítě má v dané škole sourozence

Přihláška ke stažení

Přihlášku můžete doručit jedním z uvedených způsobů:

 • prostřednictvím datové schránky (osobní schránka zákonného zástupce, nikoliv firemní apod.),
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,
 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
 • osobním podáním ve škole (v prac. dny 8-14 ve vrátnici hlavní budovy)

Informační list MČ Praha 11 k přípravným třídám