Informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2024/2025

Termíny zápisu: budou upřesněny

Místo zápisu: přízemí hlavní budovy ZŠ (vstupujte prosím bočním vchodem u jídelny – z ulice Mokrá)

Počty přijímaných žáků: 3 třídy (max. 81 žáků)

Zapsat dítě k povinné školní docházce jsou povinni zákonní zástupci dítěte, které

 • dosáhne šest let věku do 31. 8. 2024 včetně
 • má ve školním roce 2023/24 povolený odklad povinné školní docházky

Kritéria pro přijetí:

 1. Děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Základní školy a mateřské školy Chodov (stanovený obecně závaznou vyhláškou hl. města Prahy o školských obvodech základních škol).
 2. Děti s místem trvalého pobytu na území MČ Prahy 11, jejichž starší sourozenec je žákem Základní školy a mateřské školy Chodov, Praha 4, Květnového vítězství 57
 3. Děti s místem trvalého pobytu na území MČ Praha 11
 4. Děti s místem trvalého pobytu mimo území MČ Praha 11, jejichž starší sourozenec je žákem Základní školy a mateřské školy Chodov, Praha 4, Květnového vítězství 57
 5. Děti s místem trvalého pobytu mimo území MČ Praha 11

Školský obvod Základní školy a mateřské školy Chodov, Praha 4, Květnového vítězství 57: https://skola.zskv.cz/skolsky-obvod/

 

Průběh zápisu:

V předem stanovený den bude zpřístupněn registrační systém, ve kterém bude možné provést následující kroky:

 • vyplnit základní údaje do žádosti o přijetí
 • rezervovat si konkrétní termín zápisu z nabídky
 • stáhnout si vygenerované předvyplněné dokumenty
  (žádost o přijetí a v případě zájmu také žádost o odklad)
 • za základě provedené registrace obdržíte také potvrzovací email
  (pokud mail nedorazí, zkontrolujte prosím složku spam, kam může omylem zapadnout – odeslán bude z adresy noreply@skolaonline.cz)

Pokud se rozhodnete nevyužít elektronickou registraci, je možné přijít k zápisu kdykoliv v jeho průběhu i bez registrace. Je ale nutné počítat se zdržením (vyplnění a tisk dokumentů, čekání z důvodu většího počtu zájemců). Rozhodně doporučujeme elektronickou registraci provést a k zápisu přijít v rezervovaném termínu s předem připravenými dokumenty.

Po vyřízení formalit s rodiči čeká na děti několik jednoduchých úkolů ve třídách, mohou si vyzkoušet, jak to ve škole chodí, a odnesou si malou odměnu.

 

K zápisu si přineste:

 • vytištěné dokumenty z registrace (žádost o přijetí a případně i žádost o odklad), do kterých prosím doplňte další potřebné údaje, které nebyly součástí registrace. Údaje lze doplnit přímo do dokumentů před vytištěním nebo ručně po vytištění. Dokumenty nezapomeňte podepsat.
 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce nebo dítěte (ověření bydliště),
  u cizinců nutno doložit režim pobytu
 • v případě zájmu o školní stravování a školní družinu přineste také vyplněnou přihlášku ke školnímu stravování a přihlášku do družiny
 • další případné dokumenty pro odklad (viz dále)

 

Odklad povinné školní docházky

Pokud budete žádat o odklad, zaškrtněte příslušnou volbu při registraci. Systém automaticky vytvoří žádost o odklad. K žádosti je nutné přiložit dvě přílohy: 1. Doporučení příslušného školského poradenského zařízení a 2. Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa. Obě přílohy lze dodat i později, škola je však musí mít k dispozici nejpozději 31. 5. 2024. Vzor formuláře pro doporučení si můžete stáhnout zde.

 

Přípravná třída

Do přípravné třídy lze přijmout pouze dítě, které je v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a u kterého je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jeho vývoj, přednostně dítě, které má povolen odklad školní docházky. O zařazení rozhodne ředitel školy na žádost zákonného zástupce a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Ve školním roce 2024/25 plánujeme otevřít jednu až dvě přípravné třídy (v každé max. 15 žáků).

Podrobné informace k přípravným třídám a příhlášku do PT najdete v samostatném dokumentu.