Informace k přípravným třídám

Komu jsou přípravné třídy určeny?
Přípravné třídy jsou určeny zejména dětem s odkladem školní docházky, kterým školské poradenské zařízení přípravnou třídu doporučí. Cílem je, aby dítě mohlo následně lépe uspět ve vzdělávacím procesu základní školy. Jedná se o děti, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj.

Jak probíhá zařazení do přípravné třídy?
O zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel základní školy na základě žádosti zákonného zástupce dítěte a písemného doporučení školského poradenského zařízení (viz dále).  Žádost o zařazení do PT ke stažení zde, nutno podat v období 1. 4. – 30. 4. 2024

Pro zařazení dítěte do přípravné třídy musí být splněny všechny následující podmínky:

 • dítěti byl povolen odklad, nebo je v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
 • zařazení dítěte do přípravné třídy vyrovná jeho vývoj. Konstatování tohoto předpokladu musí být součástí písemného doporučení školského poradenského zařízení, na jehož základě ředitel základní školy o zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy rozhoduje. Doporučení může být součástí žádosti o odklad povinné školní docházky, pokud je podána přímo na naší ZŠ. Pokud máte odklad povolen z jiné ZŠ, je nutné dodat toto doporučení samostatně.

V případě většího počtu žádostí, které splňují výše uvedené podmínky, bude ředitel školy rozhodovat na základě předem daných kritérií:

 1. Přednostně dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky s místem trvalého
  pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní
  školy;
 2. Přednostně dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky s místem trvalého
  pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části;
 3. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého
  pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní
  školy;
 4. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého
  pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části.

Ředitel základní školy může vyřadit dítě z přípravné třídy z těchto důvodů:

 • na žádost zákonného zástupce dítěte
 • jestliže dítě bez omluvy zákonným zástupcem dítěte nedochází do přípravné třídy nejméně jeden měsíc nepřetržitě
 • jestliže počet zameškaných dní bez omluvy zákonným zástupcem dítěte překročí 30 dní ve školním roce.

Průběh vzdělávání v přípravné třídě
Vzdělávání v přípravné třídě se poskytuje bezúplatně.
Časový rozsah vzdělávání v přípravné třídě je shodný s počtem vyučovacích hodin stanovených pro 1. ročník základní školy, tj. 20 – 22 vyučovacích hodin, rozdělených do kratších časových úseků se střídáním činností. Vzdělávání v přípravné třídě tedy probíhá v době od 8,00 do 11,40 (12,35).

Počet dětí ve třídě je v současné době stanoven školským zákonem na max. počet 15.
Přípravná třída se nezapočítává do doby povinné školní docházky, děti se neklasifikují.

Školské služby poskytované dětem přípravné třídy

Děti mohou navštěvovat školní družinu za stejných podmínek jako žáci základní školy. Školní družina je poskytována za úplatu (měsíční poplatek stanoví škola) stejně jako žákům 1. stupně.

Děti se mohou stravovat ve školní jídelně za stejných podmínek jako žáci základní školy. Školní jídelna poskytuje dětem oběd, který hradí zákonný zástupce. Cena oběda je stanovena jako náklad na potraviny ve výši dané věkem dítěte.

Poznámka:
Pokud zákonný zástupce dítěte, které navštěvuje mateřskou školu, podá žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy a žádosti nebude vyhověno, dítě může nadále docházet do „své“ mateřské školy.
Dítě, které bude zařazeno do přípravné třídy, musí v následujícím šk. roce znovu projít zápisem do ZŠ (buď spádová ZŠ či jiná ZŠ dle vlastního výběru).